Maria Lähteenmäki: Jälkiä lumessa (Valtioneuvoston kanslia 2017)

Historiaa ja ajankohtaista tietoa Suomen asemasta Pohjoisessa

LähteenmäkiJälkiälumessa2017

Professori Maria Lähteenmäki: Jälkiä lumessa – Arktisen Suomen pitkä historia (Valtioneuvoston kanslia 2017)

Tiivistelmä: Suomen maantieteellinen paikka ja historia Euroopan pohjoisessa, pääosin 60 ja 70 pohjoisen leveysasteen välissä, kuvaa sen arktista asemaa ja luonnetta selkeimmillään. Monisataisen historiansa näkökulmasta katsottuna Arktisuus ja Pohjoisuus eivät kuitenkaan ole koskaan tulleet kirjatuksi Suomena sittemmin tunnetun alueen kehityssuunnitelmiin tai hallitusohjelmiin niin seikkaperäisesti kuin mitä tapahtui vuonna 2010 julkaistussa Suomen Arktisessa Strategiassa. Kansainvälisen geopoliittisen ja taloudellisen käänteen seurauksena Suomikin on siirtynyt lähemmäksi Arktista. Samalla suomalaiset ovat vähin erin hyväksyneet Pohjoisuuden osaksi alueellista ja kansallista identiteettiään.

Teoksessa esitellään ja arvioidaan Suomen pohjoista luonnetta pitkällä historiallisella aikajänteellä. Tekstit painottuvat siihen, miten Pohjoisuus on näkynyt yhtäältä tieteenteossa ja toisaalta poliittisissa puheissa ja käytännöissä. Vuonna 2017 sata vuotta täyttävä itsenäinen Suomi haluaa olla arktisen alueen aktiivinen toimija. Se pyrkii hakemaan Pohjoisesta kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä arktista ympäristöä kunnioittaen.

Saatavilla:

Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2017

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80041/VNK_J0817_Jalkia%20lumessa_net.pdf?sequence=1

Englanninkielinen versio:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80043/VNK_J1217_Footprints%20in%20the%20snow_net.pdf?sequence=1